Innløsning

1. Innledning
Aksjeeiere i et aksjeselskap og allmennaksjeselskap vil ha muligheten til å tre ut av selskapet. Mens aksjer i allmennaksjeselskap i utgangspunktet er ment å være fritt omsettelige, er aksjer i aksjeselskapet utformet for en begrenset eierkrets. Det oppstilles dermed strengere vilkår for innløsning av aksjer i aksjeselskap enn for aksjer i allmennaksjeselskap. I det følgende vil det gjøres rede for aksjelovens regler for innløsning av aksjer etter aksjeselskapsloven.

2. Innløsning av aksjer i aksjeselskap
Etter aksjeselskapsloven § 4-24 er det opp til domstolen å avgjøre om en aksjeeier skal ha rett til å tre ut av selskapet. En slik rett vil foreligge dersom «tungtveiende grunnet» tilsier dette og enten et selskapsorgan har handlet i strid med saksbehandlingsreglene etter § 5-21 eller § 6-28, en aksjeeier har misbrukt sin innflytelse i selskapet eller at det har oppstått et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeieren og andre aksjeeiere i selskapet vedrørende driften av selskapet.

Saksbehandlingsreglene etter § 5-21 og § 6-28 forbyr misbruk av myndighet fra generalforsamlingen og styret. Hensikten er å unngå at ressurssterke aksjeeiere skal få urimelige fordeler på ressurssvake aksjeeieres bekostning.

Dersom en aksjeeier misbruker sin stilling i aksjeselskapet vil dette kunne gå utover de andre aksjeeiernes interesser. Ordlyden må forstås slik at den gjelder myndighetsmisbruk generelt og fanger opp tilfeller utover de som nevnes i punkt nr 1.

Uenighet om driften av selskapet kan medføre at det oppstår et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne. Aksjeeieres motiv for kjøp av aksjer i et selskap er som hovedsak økonomisk motivert. Det ville derfor vært urimelige dersom de var bundet til selskapet til tross for at det ble drevet på en måte som aksjeeier anser som ugunstig.

Det er imidlertid ikke nok at et av de nevnte motivene foreligger for at aksjeeier skal ha rett til å tre ut av selskapet. Det oppstilles et krav om at disse motivene medfører at «tungtveiende grunner» taler for å gi aksjeeier rett til å tre ut av selskapet. Ordlyden må forstås slik at motivene må påføre aksjeeieren betydelige vansker. Ulemper vil ikke være tilstrekkelig. Dette vil være en skjønnsmessig vurdering som er opp til den enkelte domstol å vurdere. Terskelen kan imidlertid ikke sies å være spesielt høy ta motivene i seg selv må sies å utgjøre tungtveiende grunner.

Etter bestemmelsens annet ledd gjøres det unntak fra retten til å tre ut av selskapet dersom dette vil medføre «vesentlig skade for selskapets virksomhet eller for øvrig virke urimelig overfor selskapet». Typisk vil dette være dersom innløsningen påfører selskapet betydelig økonomiske problemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *