Ansvarlig selskap (ANS)

2. Ansvarlig selskap (ANS)

1. Definisjon av ansvarlig selskap
Selskapsloven (sel) av 21.juni 1983 regulerer organisasjonsformene selskap. Loven definerer et selskap som en «økonomisk virksomhet» utøvet av to eller flere deltakere for «felles regning og risiko». Videre er det er vilkår at minst en av deltakerne har et «ubegrenset, personlig ansvar» for virksomhetenes samlete forpliktelser, jf sel § 1-1 først ledd.

Selskap omfatter dermed kun «økonomisk virksomhet». Dette innebærer at virksomhet som ikke er økonomisk motivert faller utenfor lovens virkeområde. I rettspraksis har dette vilkåret blitt ansett oppfylt i de tilfellene hvor «virksomheten objektivt sett kan være egnet til å innbringe økonomisk overskudd», jf rt-1985-319.

Videre kommer loven bare til anvendelse for virksomheten som er utøvet av to eller flere deltakere for «felles regning og risiko». I dette ligger at deltakerne i selskapet har lik rett til andel i overskuddet og er forpliktet til å stå ansvarlig for tapet.

Det er også et vilkår at minst en av deltakerne har et «ubegrenset, personlig ansvar» for virksomhetens forpliktelser. Dette innebærer at minst en av deltakeren må hefte for selskapets forpliktelser med hele sin personlige formue. Dersom kreditorer ikke kan få dekning for sine krav hos selskapet vil de stå kunne gå på deltakeren som har et ubegrenset ansvar.

Ansvarlig selskap er definert i selskapsloven § 1-2 bokstav b. Selskapsformen er definert som et «selskap» hvor deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser «udelt eller for delt». Dette innebærer at foruten vilkårene for selskap, som er gjort rede for over, kreves det at alle deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar. Deltakerne står imidlertid fritt til å bestemme om ansvaret skal være udelt eller delt. Dette innebærer at deltakeren kan bestemme hvorvidt de skal hefte solidarisk eller proratarisk seg i mellom for selskapsforpliktelsene.

2. Ubegrenset ansvar
Ansvarlig selskap kjennetegnes med det ubegrensede, personlige ansvaret. Dette innebærer at dersom selskapet skulle gå konkurs vil kreditorene kunne rette sine krav mot deltakeren personlig. Deltakeren hefter dermed med hele sin personlige formue. Dekningsloven oppstiller imidlertid enkelte begrensninger for hva kreditor kan ta beslag i. Disse reglene er ment å verne skylderen.

3. Ikke krav til egenkapital
For ansvarlig selskap er det ingen krav om at selskapet må ha egenkapital. Dette er begrunnet med det ubegrensede, personlige ansvaret. Kreditorene blir ansett for å være tilstrekkelig beskyttet ved at de kan rette sine krav mot deltakerne personlig. Det anses derfor ikke nødvendig med regler som begrenser selskapets rådighet over formuen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *