Innløsning

1. Innledning Aksjeeiere i et aksjeselskap og allmennaksjeselskap vil ha muligheten til å tre ut av selskapet. Mens aksjer i allmennaksjeselskap i utgangspunktet er ment å være fritt omsettelige, er aksjer i aksjeselskapet utformet for en begrenset eierkrets. Det oppstilles dermed strengere vilkår for innløsning av aksjer i aksjeselskap enn for aksjer i allmennaksjeselskap. I …

Erstatningsansvar etter aksjeloven/allmennaksjeloven

Erstatningsansvar etter aksjeloven/allmennaksjeloven 1. Innledning Aksjeeiere i aksjeselskap og allmennaksjeselskap har et begrenset ansvar for selskapets formue. Dette innebærer at aksjeeierne ikke er ansvarlige for selskapets forpliktelser utover den kapitalen de har skutt inn. Aksjeeiere kan likevel bli ansvarlig overfor selskapets kreditorer på grunnlag av erstatningsansvar. 2. Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for erstatningsansvar for …

Kravet til forsvarlig egenkapital i aksjeselskap

Kravet til forsvarlig egenkapital i aksjeselskap/allmennsakseselskap 1. Innledning For aksjeselskap og allmennaksjeselskap gjelder et krav om aksjekapital, jf asl § 3-1 og asal § § 3-1. Videre stilles det ytterligere krav om at styret i aksjeselskapet til en hver tid skal sørge for at selskapets egenkapitalen er «forsvarlig», jf asl/asal § 3-4. I det følgende …

Allmennaksjeselskap

1. Definisjon av allmennaksjeselskap Allmennaksjeselskap er definert i Lov om allmennaksjeselskaper 13. Juni 1997 som ethvert selskap hvor «ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser». Dette er den samme definisjonen som gjelder for aksjeselskap etter aksjeselskapsloven og innebærer at kreditorene kun …

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) 1. Definisjon av aksjeselskap Aksjeselskap er definert i aksjeselskapsloven § 1 som «ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser». Dette innebærer at kreditorene kun kan ta beslag i selskapets formuesgoder. Dersom kreditor ikke får dekket sine …

Ansvarlig selskap (ANS)

2. Ansvarlig selskap (ANS) 1. Definisjon av ansvarlig selskap Selskapsloven (sel) av 21.juni 1983 regulerer organisasjonsformene selskap. Loven definerer et selskap som en «økonomisk virksomhet» utøvet av to eller flere deltakere for «felles regning og risiko». Videre er det er vilkår at minst en av deltakerne har et «ubegrenset, personlig ansvar» for virksomhetenes samlete forpliktelser, …

Valg av organisasjonsform

1. Innledning Valget av organisasjonsform vil påvirke hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for den aktuelle virksomheten. Beslutningen krever derfor innsikt i det selskapsrettslige lovverket. Det må vurderes hvilken organisasjonsform som vil være mest lønnsomt for virksomheten på sikt. I det følgende vil det gjøres rede for selskapsformene ansvarlig selskap (pkt 2), aksjesekslap (pkt. 3) …